POSLÁNÍ NZDM SPIRÁLA PACOV

Posláním NZDM Spirála Pacov je poskytovat bezpečný prostor, podporu a motivaci s odbornou pomocí při řešení otázek v obtížně řešitelných, konfliktních či rizikových situacích dětem a mladým lidem.

CÍLOVÁ SKUPINA NZDM

Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku od 11 do 23 let.  Jedná se o dítě či mladého člověka, který:

 • má potíže se zvládáním školy nebo s jeho spolužáky či vrstevníky,
 • si neví rady s výběrem školy či povoláním,
 • je osamělý,
 • ztratil své blízké,
 • se setkává s problémy v rodině (rozpad rodiny, rozvod rodičů, spory),
 • se potýká s potížemi v dospívání,
 • je obětí či agresorem šikany,
 • je záškolákem,
 • je ohrožen domácím násilím či je jeho obětí,
 • vede rizikový způsob života (experimentování/užívání drog, potíže se zákonem, rizikové sex. chování PPP),
 • nemá volnočasové aktivity a zájmy.

Služby neposkytujeme:

 • zájemcům s mentálním postižením takového rozsahu, který znemožňuje pochopení smyslu služby,
 • zájemcům, kteří se nedomluví českým jazykem.

 

CÍLE NZDM SPIRÁLA

Cílem služby je:

 • dosažení klientovi psychické i fyzické, právní a sociální opory;
 • dosažení klientových sociálních schopností a dovedností (např. efektivní komunikace, asertivita, empatie, řešení problémů, mediální gramotnost, seberegulační a sebeorganizační dovednosti, zvládání zátěžových situací/copingová strategie aj.)
 • snížit sociální a zdravotní rizika klientů prostřednictvím preventivních aktivit.

 

PRINCIPY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • V NZDM Spirála svou činnost realizujeme tak, aby byla zajištěna maximální dostupnost všem zájemcům. Aktivně odstraňujeme časové, prostorové, finanční i psychologické bariéry. Principy našich služeb jsou:

 

 • Nízkoprahovost

Nízkoprahovost je založena na:

 • dobrovolnosti (délka pobytu, účast na aktivitách apod.),
 • poskytnutí bezpečného prostoru pro trávení volného času, který je svým umístěním a charakterem blízký přirozenému prostředí cílové skupiny,
 • časové dostupnosti služby
 • bezplatných službách,
 • respektu náboženské, sexuální orientace, barvy pleti i názorové odlišnosti,
 • respektu anonymity klientů (pracovník zjišťuje od klienta pouze informace nezbytné pro poskytování služby).

 

 • individuální přístup

  • maximální podpora při naplňování individuálních potřeb a přání uživatele
  • individuální podpora při řešení problémů

 

spirala
Spirála