Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež není jen klubík, kam si můžete přijít poslouchat muziku, pařit na compu, hrát kulečník, fotbálek nebo jen tak povídat. V nízkoprahu se nabízejí především sociální služby. A jaké konkrétněji?

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb zajišťuje NZDM Spirála podle  & 27 vyhl. 505/2006 v rozsahu těchto úkonů:

A) VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI:

1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity – Uživatelům nabízíme možnost pobytu v zařízení s tím, že mohou i nemusí využívat vybavení zařízení k naplnění volného času (kulečník, fotbálek, šipky, knihy, počítače apod.). Dále poskytujeme prostor pro vlastní aktivity uživatelů. Volnočasové aktivity slouží obvykle jako prostředky k seznámení a navázání důvěry mezi uživatelem a pracovníkem a poskytují základy pro kontaktní práci.

2. pracovně výchovná činnost s dětmi Jde zejména o situační intervenci, tj. sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, které vznikají v prostoru zařízení. Pracovníci při nich vstupují do interakcí, které nastávají mezi uživateli služby, přináší podněty, reflektují situaci a používají další techniky, které vytváří či zvýrazní výchovný efekt situace.

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností Zde jde zejména o různé preventivní programy vznikající na základě potřeb cílové skupiny. Dále realizujeme aktivity a hry na rozvoj motorických dovednosti, komunikace a dalších schopností
a dovedností.

4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání – V případě zájmu pomáháme uživatelům s úkoly do školy a vysvětlením probíraného učiva.

B) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:

Jde o aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí.

Nabízíme možnost kontaktování návazných a dalších institucí poskytujících služby, které mohou být
pro uživatele v určitou dobu vhodné a dostupné. V případě potřeby služby dojednáme, příp. poskytneme doprovod. Pomáháme i s vyřízením nezbytných dokumentů.

C) SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

Jde o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udrženíosobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

V rámci těchto činností nabízíme zejména:

  • dlouhodobou individuální práci s uživatelem,
  • poradenstvíodehrává se formou rozhovoru s uživatelem nejlépe v samostatné místnosti, obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží (Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence uživatele tyto problémy řešit. Poradenství v NZDM se nejvíce zaměřuje na záležitosti vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času, sociálně právní a jiné.),
  • skupinovou práci/práci se skupinou jde o cílenou aktivitu poskytovanou skupině uživatelů zaměřenou na rozvoj psychosociálních dovedností.

D) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – doprovod na úřady, pomoc s vyplňováním formulářů, pomoc při sháněním práce, brigády, výběru školy a další.

2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – poskytování informačního servisu (vztahy, rodina, vrstevnická skupina apod.); pokud si to uživatel přeje, zkontaktujeme blízkou osobu a podle situace poskytneme informační servis či poradenství též jí.

Na odkazu – informace o službě– si můžete stáhnout leták se základními údaji o službě, právy a povinnostmi uživatelů služby, pravidly klubu aj.

Pokud nebudete s něčím v NZDM spokojeni, máte právo si stěžovat! Pravidla pro podávání a vyřizování stížností jsou dostupná ZDE. Více informací získáte od pracovníků nebo na informační tabuli v klubu.