P O S L Á N Í

Posláním NZDM Spirála je poskytovat zázemí, podporu a odbornou pomoc při řešení problémů dětem a mladým lidem z Pacovska, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím toho chceme dosáhnout pozitivních změn v jejich způsobu života a předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

C Í L O V Á   S K U P I N A

Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku od 11 do 23 let z Pacovska, kteří:

 • zažívají životní situace, jež jsou pro ně samotné obtížně řešitelné (problémy se zvládáním školy a mezi vrstevníky, špatně fungující rodina, potíže při zvládání běžných vývojových úkolů dětství a dospívání, problémy s volbou školy a povolání,vyloučení z trhu práce, partnerské problémy, potíže s navazováním vztahů apod.),
 • zažívají konfliktní společenské situace (šikana, záškoláctví, konflikty s rodiči, domácí násilí apod.),
 • vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženi ( zneužívání návykových látek, rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy apod.).
 • tráví svůj volný čas převážně pasivním způsobem (např. toulání po městě, absence koníčků, zájmů) nebo mají problém zapojit se do běžných organizovaných volnočasových aktivit v okolí.

Služby neposkytujeme:

 • zájemcům, kteří nesplňují rozhodující kritéria pro cílovou skupinu,
 • zájemcům, kteří vyžadují službu, kterou zařízení neposkytuje,
 • v případě naplněné kapacity,
 • zájemcům s mentálním postižením takového rozsahu, který znemožňuje pochopení smyslu služby,
 • zájemcům se zdravotním postižením, kteří nejsou schopni samostatného a bezpečného pohybu po zařízení,
 • zájemcům, kteří se nedomluví českým jazykem.

K dočasnému odmítnutí dochází, pokud:

 • je zájemce pod vlivem alkoholu nebo omamných či psychotropních látek,
 • se zájemce projevuje agresivně,
 • zájemce odmítá projít procesem prvokontaktu (jednání se zájemcem o službu).

C Í L E   N Z D M  S P I R Á L A

 • podporovat děti a mladé lidi při procházení obtížnými životními situacemi (konfliktní situace, rozvod rodičů, omezující životní podmínky, obtíže při  zvládání běžných vývojových úkolů dětství a dospívání apod.) a pomáhat jim s jejich řešením
 • podporovat děti a mladé lidi k aktivnímu a samostatnému řešení jejich problémů
  prostřednictvím preventivních aktivit snižovat sociální i zdravotní rizika plynoucí ze životního stylu dětí a mládeže
 • podporovat motivaci uživatelů ke vzdělání a pracovnímu uplatnění
 • pomáhat dětem a mladým lidem osvojit si sociální dovednosti, které zúročí ve svém praktickém životě (psaní životopisu, hospodaření s penězi, znalost hodin apod.)
 • zvyšovat schopnosti dětí a mladých lidí vyjádřit a obhájit si své názory
 • zvyšovat schopnost dětí a mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením začlenit se do skupiny vrstevníků
 • nabízet bezpečný prostor a motivující podmínky pro aktivní trávení volného času

P R I N C I P Y   P O S K Y T O V A N Ý C H   S L U Ž E B

V NZDM Spirála svou činnost realizujeme tak, aby byla zajištěna maximální dostupnost všem zájemcům. Aktivně odstraňujeme časové, prostorové, finanční i psychologické bariéry. Principy našich služeb jsou:

 • individuální přístup (maximální podpora při naplňování individuálních potřeb a přání uživatele, individuální podpora při řešení problémů),
 • důraz na lidská práva,
 • respekt jedinečnosti uživatele,
 • nízkoprahovost.

Nízkoprahovost je založena na:

 • dobrovolnosti (délka pobytu,účast na aktivitách apod.),
 • poskytnutí bezpečného prostoru pro trávení volného času, který je svým umístěním a charakterem  blízký přirozenému prostředí cílové skupiny,
 • časové dostupnosti služby,
 • bezplatných službách,
 • respektu náboženské, sexuální orientace, barvy pleti i názorové odlišnosti,
 • respektu anonymity klientů (pracovník zjišťuje od klienta pouze informace nezbytné pro poskytování služby).